Wersja polska English version

Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej,przepływów ekstremanych z obszarów wiejskich

Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych,
emisji stałej i przepływów ekstremalnych
z obszarów wiejskich


OPIS PROJEKTU
Ochrona środowiska zarówno przyrodniczego jak i ludzkiego jest jednym z głównych priorytetów współczesnych czasów. Podstawowym elementem tego środowiska jest środowisko wodne - zagrożone zarówno punktowymi jak i obszarowymi (rozproszonymi) źródłami zanieczyszczeń, a także z uwagi na procesy naturalne i antropogeniczne - wymagające szczegółowego rozpoznania w zakresie dynamiki zmian ilościowych i jakościowych. Problematyka związana z tematem badań zmierzających do wskazania metod prognozy i redukcji zanieczyszczeń obszarowych, w tym szczególnie biogenów i rumowiska unoszonego, oraz zmniejszenia ryzyka powodzi i suszy z obszarów rolniczych jest podnoszona w ustawodawstwie europejskim (m.in. w Ramowej Dyrektywie Wodnej, Dyrektywie o jakości wody w kąpieliskach, Dyrektywie o zintegrowanym zagrożeniu i ochronie przed zanieczyszczeniami) oraz krajowym (Prawo Wodne). Jednakże jeszcze ważniejszym zagadnieniem jest określenie ww. badań na obszarach Natury 2000 i/lub planowanych jako takie obszary. Jest to związane ze szczególnym ekologicznym znaczeniem tych obszarów. Celem projektu badawczego jest w szczególności: Analiza procesów hydrologicznych w rolniczej zlewni rzecznej obejmujących opad-odpływ-transport rumowiska i biogenów, prowadząca do matematycznego ich opisu (tj. opracowania modelu matematycznego), wykorzystanie opracowanej procedury (modelu matematycznego) do celów prognostycznych dla warunków zmieniającego się środowiska (w wyniku zmian użytkowania zlewni, jak również zmian klimatycznych), opracowanie metod redukcji stężeń biogenów odpływających z obszarów rolniczych, redukcji wezbrań powodziowych i ilości rumowiska unoszonego oraz określenia wpływu tych parametrów na zachowanie dobrego statusu na obszarach będących i/lub przeznaczonych do sieci Natura 2000. Dla potrzeb zbierania danych do tworzonych i weryfikowanych procedur oraz modeli matematycznych opisujących analizowane procesy, a także dla celów praktycznych i demonstracyjnych w projekcie przewidziano prowadzenie badań terenowych na obszarze zlewnie rzeki Zagożdżonki, w którym wnioskodawca (Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska) prowadzi badania hydrologiczne nieprzerwanie od ponad 40 lat oraz zlewni rzeki Zwoleńki. Wymienione rzeki są lewymi dopływani Wisły mającymi swe źródła na Równinie Radomskiej. Zagożdżonka na znacznej długości przepływa przez tereny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, natomiast dolina Zwoleńki (nieposiadająca żadnych rejestracji hydrologicznych) w swym dolnym biegu jest obszarem zaliczanym do obszaru Natura 2000.
Efektem końcowym projektu będzie opracowanie procedury umożliwiającej także praktykom, projektantom planistycznym i doradcom prognozę reakcji zlewni w postaci wielkości wezbrania, ilości rumowiska i stężenia biogenów na opad, opracowanie zaleceń dla użytku samorządów lokalnych i praktyków obejmujących działania redukujące spływ powierzchniowy, a tym samym erozję gleb oraz ilość rumowiska i biogenów ze szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy tymi wielkościami a siedliskami roślin. Realizacja projektu koordynowanego przez Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska o dużym doświadczeniu w zakresie modelowania odpływu i wydatku rumowiska wspólnie z dwoma partnerami krajowymi oraz dwoma partnerami norweskimi o znaczących osiągnięciach w zakresie monitorowania i modelowania erozji gleb, jakości wód powierzchniowych oraz redukcji eutrofizacji akwenów, umożliwi wypracowanie praktycznych zasad zagospodarowania przestrzeni obszarów wiejskich.
Projekt został podzielony na 10 działań, z których 8 jest ściśle badawcza natomiast 2 dotyczą czynności organizacyjnych i promocyjnych. Każde z działań dotyczy jednego zagadnienia, którego zbadanie pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu i jednocześnie jest niezbędnym składnikiem całego projektu. Dobre praktyki w zagospodarowaniu przestrzeni będą miały także charakter ogólny.
Głównymi końcowymi odbiorcami rezultatów projektu będą miejscowe organizacje i instytucje m.in.: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Urząd Miasta Pionki, Urząd Gminy Pionki, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu.

Wersja polska English version

Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
Webmaster   ZIW
Copyright ©  2008